อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

กิจกรรม

[2009-02-03]โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโซนคุณภาพดอนตูมและโซนคุณภาพบ้านหลวงวิทยา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้จัดการอบรสัมมนา โครงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาของโซนคุณภาพดอนตูม
และโซนคุณภาพบ้านหลวงวิทยา อำเภอดอนตูม เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และครูวิชาการซึ่ง
เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการบริการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ และเป็นไปตามแนวทางปฎิรูปการศึกษา ซึ่งเป็นนโยบายที่
นายพเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ให้ความสำคัญ ในการอบรมสัมมนาครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการ 146 คน

โดยเป็นบุคลากรในกลุ่มโรงเรียน 27 โรงเรียน ศึกษาดูงาน โรงเรียนบ้านไร่พวยมิตรภาพที่ 18 อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย
และโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยใช้งบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม 378,100 บาท