อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

กิจกรรม

[2009-02-06]โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน อำเภอดอนตูม

การป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นแนวทางในการสร้างชุมชนเข้มแข็งนับเป็นนโยบายหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนา
จังหวัดนครปฐมเพื่อส่งเสริม และสร้างแนวทางการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เห็นความสำคัญ
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง พร้อมทั้งเป็นการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น
ดังนั้น ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน จึงมีความสำคัญยิ่งในการวางแผนการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม โดย นายพเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม จึงจัดโครงการอบรม
สัมมนาและศึกษาดูงานของผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน อำเภอดอนตูม ซึ่งมีผู้ร่วมโครงการ จำนวน 226 คน ศึกษาดูงาน
ณ บ้านศรีดอนมูล หมู่ที่ 9 ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย งบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัด 606,600 บาท