อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

กิจกรรม

[2009-02-11]จัดหาวัสดุ อุปกรณ์กีฬา ในการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมการเรียนรู้ ควบคู่การส่งเสริมการออกกำลังกาย
โดยการส่งเสริมการกีฬาของเด็กนักเรียนและเยาวชน เนื่องจากเป็นการวางรากฐานที่ดีที่สามารถส่งเสริมความเข้มแข็งของ
ร่างกายและจิตใจ สร้างความสามัคคี รวมไปถึงการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

ซึ่งเป็นนโยบายที่นายพเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ความสำคัญ จึงจัดโครงการ จัดหาวัสดุ อุปกรณ์กีฬา
ในการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรีจำนวน 9 โรงเรียน งบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม 69,491 บาท

โดยนายวิวัฒน์ นันทวรากร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมเป็นประธานในการมอบวัสดุอุปกรณ์กีฬา
ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม