อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

กิจกรรม

[2009-02-25]โครงการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี กลุ่มโรงเรียนบางเลนใต้

กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่พัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔
ที่มุ่งเน้นเพิ่มเติมจากกิจกรรมที่ได้จัดให้ผู้เรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
โดย นายพเยาว์ เนียะแก้วนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เล็งเห็นความสำคัญของโครงการ กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ
เพื่อให้เด็ก และเยาวชน มีประสบการณ์ตรง ได้ปฏิบัติ ฝึกฝน จึงได้จำทำโครงการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี
กลุ่มโรงเรียนบางเลนใต้ จำนวน 17 โรงเรียนจำนวน 442 คนเข้าค่าย
ณ โรงเรียนกำลังสำรอง ค่ายธนะรัชต์ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคิรีขันธ์ งบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม 221,200 บาท
โดยมี พ.ต.อ.ขวัญชัย พันธุ์ภักดี เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดโครงการ