อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

กิจกรรม

นายพเยาว์ เนียะแก้ว นายก อบจ.นครปฐม เป็นประธานการจัดประชุมโครงการจัดทำกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครปฐม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม  นำโดย นายพเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในการประชุม
การจัดทำกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครปฐม ในวันอังคารที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม