อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

กิจกรรม

[2009-03-10]โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานการพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรี อำเภอเมืองนครปฐม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมเล็งเห็นความสำคัญของสตรี ซึ่งสตรีมีความสำคัญต่อการพัฒนาประทศ และเป็นพลัง
สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง ตลอดจนเป็นแกนนำในการพัฒนาทุกๆด้าน หากสตรีได้รับการพัฒนา
ศักยภาพของตนเองให้มีความรู้ความสามารถ สตรีเหล่านี้ก็จะสามารถผลัดกันให้สมาชิกในองค์กรมีศักยภาพมากขึ้นอันจะ
เป็นการส่งเสริมให้คุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นเกิดการพัฒนาดังนั้น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม โดยนายพเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมจึงจัดโครงการอบรม
สัมมนาและศึกษาดูงานการพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรี อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม โดยศึกษาดูงาน
ณ หมู่ย้านจอมแจ้ง ตำบลสีกาย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๓ มีนาคม ๒๕๕๒
ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน ๑๖๘ คน งบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ๔๖๗,๘๐๐ บาท