อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

กิจกรรม

2009-03-19]โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานการเสริมสร้างประสิทธิภาพ เพื่อการปฎิบัติงานในชุมชนของคณะกรรมการบริหารชุมชนผู้สูงอายุ อำเภอสามพราน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม โดยนายพเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เล็งเห็นความสำคัญ
ของผู้สูงอายุซึ่งมีบทบาทในการพัฒนาชุมชน ดังนันองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมจึงจัดโครงการอบรมสัมมนาและศึกษา
ดูงานการเสริมสร้างประสิทธิภาพ เพื่อการปฎิบัติงานในชุมชนของคณะกรรมการบริหารชุมชนผู้สูงอายุ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
ประจำปี 2552
ศึกษาดูงาน ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองพิบูลยืมังสาหาร หมู่บ้านที่มีอาชีพเป็นเอกลักษณ์ สืบทอดจากบรรพบุรุษ ต.หนองขอน อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 
ศึกษาดูงาน ชุมชนศรีประเสริฐ อ.เมืองมุกดาหาร ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 300 คน วันที่ 20- 23 มีนาคม 2552 
งบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม 766,500 บาท