อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

กิจกรรม

[2009-03-24]โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของกลุ่มเมืองก้าวหน้า

โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของกลุ่มเมืองก้าวหน้า องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมเล็งเห็นความสำคัญ
ในการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อส่งเสริมให้ครูมีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนอย่างหลากหลายพร้อมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างคณะครูด้วยกัน จึงจัดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทาง
การศึกษาของ กลุ่มเมืองก้าวหน้า ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดทางภาคใต้ ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน ๙๕ คนซึ่งเป็นตัวแทนของโรงเรียน ๑๘ โรงเรียน
ศึกษาดูงานวันที่ ๒๓-๒๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๒ งบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัด ๒๔๘,๗๕๐ บาท