อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

กิจกรรม

[2009-03-26]โครงการพัฒนาครุ และบุคลากรทางการศึกษาของกลุ่มโรงเรียนบางเลน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมโดยนายพเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เล็งเห็นความสำคัญ
ของการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้บุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอน
และจัดทำแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการ และเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ ระหว่างคณะครูด้วยกัน จึงจัดโครงการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาของกลุ่มโรงเรียนบางเลน(กลุ่ม ๗) จำนวน ๑๕ โรงเรียน
ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่นจังหวัดมุกดาหาร ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๗๓ คน
ศึกษาดูงานระหว่างวันที่ ๒๔-๒๗ มีนาคม ๒๕๕๒ งบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ๒๑๙,๐๕๐ บาท