อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

กิจกรรม

[2009-03-31]โครงการสตรีรักสิ่งแวดล้อมนครปฐม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม โดยนายพเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เล็งเห็นความสำคัญของ
สิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นนโยบายหนึ่งในการพัฒนาจังหวัดนครปฐม จึงจัดโครงการสตรีรักสิ่งแวดล้อมนครปฐม โดยโครงการนี้
เป็นการให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์แก่สตรีเพื่อให้สตรี ที่มีบทบาทในชุมชนนำความรู้ที่ได้ไปขยายผลต่อในชุมชน
เพื่อให้สิ่งแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น
กิจกรรมจัดวันที่ 31 มีนาคม 2552 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ผู้เข้าร่วม 90 คน