อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

กิจกรรม

[2009-04-03]โครงการพัฒนาผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 9

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมให้ความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยการส่งเสริมให้ครู
และบุคลากรทางการศึกษาได้เข้ารับการอบรมและศึกษาดูงาน ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
โดยนายพเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมให้ความสำคัญ เพราะบุคลากรทางการศึกษาเป็นส่วนสำคัญที่จะ
พัฒนาเยาวชนให้มีคุณภาพ เป็นคนดีของสังคมได้ ดังนั้นองค์การบริหารส่วนจังหวัด จึงจัดโครงการพัฒนาผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร
ทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 9โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ 102 คน ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดหนองคาย และจังหวัดขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 3-6 เมษายน 2552 งบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม 258,200 บาท