กิจกรรม

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2555 ครั้งที่ 1/2555 วันพุธที่ 18 เมษายน 2555 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

โดยมติในที่ประชุมสภาฯ ได้อนุมัติงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมโปรแกรมสื่อการเรียนการสอนและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมติดตั้ง ในการจัดทำเป็นห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์(E-Classroom) เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ต้นแบบที่มีประสิทธิภาพ ยกระดับคุณภาพทางการศึกษาให้ได้มาตรฐานสากล โดยอาศัยสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กแบบพกพา(Tablet) ให้กับเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ และประชาชน จำนวน 1 ห้อง ตามโครงการห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์(E-Classroom) เป็นจำนวนเงิน 18,430,000 บาท