อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

กิจกรรม

[2009-04-21]การประชุมประชาคมท้องถิ่น อ.นครชัยศรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม จัด โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2553-2555
ในเขตพื้นที่ อ.นครชัยศรี เพื่อรับฟังปัญหา และดำเนินการแก้ไข โดยคำนึงถึงความต้องการของประชาชนที่ต้องการแก้
ปัญหาที่จำเป็นเร่งด่วนเพื่อบรรจุโครงการแก้ปัญหาลงในแผนสามปี
โดยมีนายพเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมเป็นประธานเปิดและดำเนินการประชุมพร้อมทั้งสมาชิกสภา
ในเขตพื้นที่ อ.นครชัยศรี วันที่ 20 เมษายน 2552 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม