อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

กิจกรรม

นายพเยาว์ เนียะแก้ว นายก อบจ.นครปฐม เป็นประธานในพิธีมอบสารเคมีกำัจัดยุงลายให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม และสาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ เพื่อใช้ในกิจกรรมรณรงค์การควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่จังหวัดนครปฐม เป็นเงินจำนวน 18,462,500 บาท...

และพิธีมอบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ อสม. ประจำเดือน พฤษภาคม  2555 จำนวนเงิน 5,778,000 บาท ในวันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2555 เวลา 14.30 น. ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม