อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

กิจกรรม

[2009-04-28] มอบเงินสนับสนุนอาสาสมัครสาธารณสุขตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม มอบเงินสนับสนุนให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตามนโยบายเร่งด่วน
ของรัฐบาล โดยมีนายพเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมเป็นประธานในการมอบเงินสนับสนุน
จำนวน 15,555,600 บาท วันที่ 28 เมษายน 2552 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม