อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

กิจกรรม

[2009-05-05]ชาวตำบลคลองใหม่ ร่วมกันขอบคุณนายกที่ช่วยขจัดปัญหาความเดือดร้อน

ชาวตตำบลคคลองใหม่ร่วมกันขอบคุณ นายพเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนรปฐม
ที่ได้ช่วยขัดปัญหาวามเดือดร้อนให้แก่ประชาชนชาวลองใหม่
ณ สำนักงานอง์การบริหารส่วนจังหวัดนรปฐม วันที่ 4 พฤษาคม 2552