อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

กิจกรรม

[2009-06-01]นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทิศร่างกายให้โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

นายพเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ได้ทำการอุทิศร่างกายให้โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
เพื่อการศึกษา และวิจัยทางการแพทย์ เพื่อประโยชน์ต่อสังคม
โดยส่วนรวมและมวลมนุษยชาติ เมื่อวันจันทร์ ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2552
ณ ศาลาทินฑัต โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย