อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

กิจกรรม

[2009-06-10]พิธีมอบหนังสือคู่มือความรู้เกียวกับ วัณโรค และไข้เลือดออก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม มอบหนังสือคู่มือความรู้เกี่ยวกับวัณโรค จำนวน 40,000 เล่ม และหนังสือคู่มือความรู้เกี่ยวกับ โรคไข้เลือดออก จำนวน 40,000 เล่ม ให้กับสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
มอบ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ในวันที่ 9 มิถุนายน 2552