อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

กิจกรรม

นายพเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม รับมอบโล่เกียรติยศ จากนายนิมิต จันทน์วิมล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมในการสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 3,000,000 บาท เพื่อใช้ในการดำเนินงานของศูนย์ำอำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดนครปฐม ประจำปี