อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

กิจกรรม

[2009-06-13]มอบเงินอุดหนุนตำรวจตามโครงการป้องกันปราบปรามยาเสพติด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม โดยนายพเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมมอบเงินอุดหนุน เพื่อดำเนินโครงการด้านปราบปรามและป้องกันปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดนครปฐมโดยมอบให้ 3 แห่งตามรายละเอียด
1.สถานีตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม จำนวนเงิน 2,000,000 บาท
2.สถานีตำรวจภูธรกระตีบ จำนวนเงิน 100,000 บาท
3.สถานีตำรวจภูธรสามควายเผือก จำนวนเงิน 200,000 บาท
มอบ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม  วันที่ 12 มิถุนายน 2552