อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ร่วมจัดงาน "ดนตรีในวัง” เพื่อเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ในวโรกาสที่พระองค์ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2555 และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมพรรษา 60 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2555 ประกอบกับเพื่อประชาสัมพันธ์พระราชวังสนามจันทร์ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดนครปฐม สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 และเพื่อเป็นการสนองตอบนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมให้ประชาชนรักและห่วงแหนสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีความผูกพันกับประชาชนมาโดยตลอด ตลอดจนนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศของรัฐบาล โดยกำหนดจัดขึ้นทุกวันเสาร์ในเวลา 16.00-18.00 น. วันที่ 11 สิงหาคม 2555 ณ บริเวณข้างพระตำหนักชาลีมงคลอาสน์ พระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม