อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

กิจกรรม

ประชุึมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2555 ครั้งที่ 2/2555 วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม