อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

กิจกรรม

[2009-06-16]ปลูกจิตสำนึก ต้นกล้าประชาธิปไตย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๒

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม จัดโครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและปลูกจิตสำนึก ต้นกล้าประชาธิปไตย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๒
นายพเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า ปัญหาของประเทศขณะนี้เกิดความแตกแยกขึ้นในหมู่ประชาชนซึ่งกำลังทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ การที่ประเทศ จะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้นั้นทุกคนจำเป็นต้องตั้งสติ และทบทวนถึงพระบรมราโชวาทที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานแก่ลูกเสือ เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๑๒ มีความสำคัญตอนหนึ่งว่า
 
" ..ในบ้านเมืองนั้น มีทั้งคนดีและคนไม่ดี ไม่มีใครจะทำให้คนทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมด การทำให้บ้านเมืองมีความปรกติสุขเรียบร้อย จึงมิใช่การทำให้ทุกคนเป็นคนดี หากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดี ให้เป็นคนดี ได้ปกครองบ้านเมือง และควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจ ไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้ " 
 
ด้วยสำนึกในพระบรมราโชวาท กระผมจึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนถือเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้เกี่ยวข้อง ทุกภาคส่วนเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพ และหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ เพื่อสร้างความโปร่งใสและเป็นที่ยอมรับร่วมกันของทุกฝ่าย จึงเป็นภารกิจสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะต้องเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงจัดโครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและปลูกจิตสำนึก ต้นกล้าประชาธิปไตย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๒
ในวันที่ 15 มิถุนายน 2552 เวลา 8.30 -16.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม