อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

กิจกรรม

[2009-08-13] มอบหนังสือให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันโรค

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมคู่มือให้ความรู้กับประชาชน เกียวกับ
1.ป้องกันตนเองจากไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 จำนวน 48,000 เล่ม
2. หนังสือให้ความรู้เกี่ยวกับวัณโรค จำนวน 13,000 เล่ม 
3. หนังสือให้ความรู้ไข้เลือดออก จำนวน 13,000 เล่ม 
โดยมีนายพเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในการมอบหนังสือที่กล่าวมาให้กับสาธารณสุขจังหวัด
โดยมีดร.นพ.ถวัลย์ พบลาภ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เป็นตัวแทนการรับมอบ