อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

กิจกรรม

[2009-10-08]ไทยสามัคคี ไทยเข้มแข็ง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม โดยนายพเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม พร้อมผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ ลูกจ้าง
เข้าร่วมกิจกรรมไทยสามัคคี ไทยเข้มแข็ง ณ บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ วันที่ 7 ตุลาคม 2552 เพื่อแสดงพลังของความสามัคคีร่วมร้องเพลงชาติ