อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

กิจกรรม

[2009-10-9]มอบ หนังสือเกษตรอินทรีย์ ให้สำนักงานการเกษตรจังหวัดนครปฐมและกลุ่มเครือข่ายเกษตรปลอดภัย - เกษตรอินทรีย์จังหวัดนครปฐม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม โดยนายพเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นประธานในการมอบ หนังสือเกษตรอินทรีย์ ให้สำนักงานการเกษตรจังหวัดนครปฐม และกลุ่มเครือข่ายเกษตรปลอดภัย - เกษตรอินทรีย์จังหวัดนครปฐม เพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรอินทรีย์ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 1600 ชุดเป็นเงิน 1,584,000 บาท วันที่ 8 ตุลาคม 2552 ณ หน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม