อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

กิจกรรม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเกียรติบัตร "พ่อตัวอย่างแห่งชาติ" ประจำีปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ ให้นายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

ในงานวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ ในฐานะผู้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีศีลธรรม จริยธรรม มีสัมมาคารวะ อ่อนน้อมถ่อนตน กตัญญูต่อผู้มีพระคุณ ขยันหมั่นเพียร จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์