ข้อมูลเกี่ยวกับ อบจ.
หน้าแรก
---
คณะกรรมการข้าราชการ
---
สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม
---
สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี(หลวงพ่อเปิ่น)
---
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
กิจกรรม อบจ.
---
ข่าวประชาสัมพันธ์
---
ประชาสัมพันธ์สภา
---
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
---
รายงานผลการดำเนินงาน
มติที่ประชุมสภา
---
รายงานการประชุมสภา
---
ข้อบัญญัติงบประมาณ
---
การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
---
แนวทางการจัดบริการ รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
---
การชำระภาษี และค่าธรรมเนียม
---
การเบิกจ่ายงบประมาณ
- - -
วารสาร
เทศกาลประเพณี
สินค้า OTOP
พระเกจิอาจารย์
วัดดังในนครปฐม
สถานที่ท่องเที่ยว
ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่โครงสร้างองค์กรติดต่อ

 
 
Media Player
คลินิกเซ็นเตอร์
 
การทำนาด้วยวิธีโยนกล้า (parachute)
เป็นนวัตกรรมการทำนาแบบใหม่ในประเทศไทยก็พูดได้ โดยมีจุดประสงค์หลัก เพื่อควบคุมข้าววัชพืชและวัชพืชทั่วไป  ลดต้นทุนการทำนา เพิ่มผลผลิต
 
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมงาน
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ    
พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ
เพื่อให้ความรู้ และรับทราบปัญหาเพื่อนำมาใช้ในการ
พัฒนาจังหวัดนครปฐม และเป็นการทำงานของส่วน
คลีนิคเซ็นเตอร์ อบจ.นครปฐม เพื่อเข้าถึงพี่น้องประชาชน
 
พัฒนาข้าวอินทรีย์......สร้างมูลค่าเพิ่มตลาดข้าวไทย
พัฒนาข้าวอินทรีย์......สร้างมูลค่าเพิ่มตลาดข้าวไทย
จากกระแสความตื่นตัวด้านสุขภาพ ทำให้ปัจจุบันประชากรโลกพยายามหลีกเลี่ยงการบริโภคอาหารที่ใช้สารเคมีในการผลิต ซึ่งอาจตกค้าง จนก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพและหันมาบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเกษตรอินทรีย์แทน โดยเฉพาะในกลุ่มผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อสูง ขณะที่ข้าวนับเป็นอาหารหลักของประชากรโลกมาช้านานโดยเฉพาะในแถบ เอเชียและตะวันออกกลาง
 
การผลิตข้าวอินทรีย์
การผลิตข้าวอินทรีย์
ข้าวอินทรีย์เป็นข้าวที่ได้จากการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ ซึ่งเป็นวิธีการผลิตที่ไม่ใช้สารเคมีทุกชนิดหรือสารสังเคราะห์ต่าง ๆ   และปุ๋ยเคมีในทุกขั้นตอนการผลิต โดยเกษตรกรสามารถใช้วัสดุจากธรรมชาติ และสารสกัดต่าง ๆ จากพืชที่ไม่มีสารพิษตกค้างในผลผลิต และสิ่งแวดล้อม ทำให้ผลิตผลข้าวมีคุณภาพดี
 
ความเป็นมาศูนย์เครือข่ายฯ Clinic center
ความเป็นมาศูนย์เครือข่ายฯ Clinic center
คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีมติเห็นชอบในคราวประชุม ครั้งที่ 3 /2549
 
วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง ศูนย์เครือข่ายฯ Clinic center
วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง ศูนย์เครือข่ายฯ Clinic center
วัตถุประสงค์หลัก3ข้อ ในการจัดตั้ง ศูนย์เครือข่ายฯ Clinic center ได้แก่
 
โครงสร้างศูนย์เครือข่ายฯ
โครงสร้างศูนย์เครือข่ายฯ
โครงสร้างศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม (Clinic Center) องค์การบริหารงานส่วนจังหวัดนครปฐม
 
คู่มือประชาชน รวมกฏหมาย
กฏหมายน่ารู้เกี่ยวกับ อบจ. แบบชำระภาษี และค่าธรรมเนียม
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
กระดานสนทนา ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบจ.นครปฐม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ อบจ.นครปฐม
คลินิกเซ็นเตอร์
ศูนย์ดำรงธรรม ร้องทุกข์ ร้องเรียน
ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
หนึ่งคำสัญญา จะไม่พึ่งพายาเสพติด
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
คู่มือประชาชน อบจ.นครปฐม
การคัดแยกขยะมูลฝอย
ข้อกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ท้องถิ่นไทย
โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยฯ
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 
 
ผู้เข้าชมขณะนี้
266
ผู้เข้าชมวันนี้
355
ผู้เข้าชมเดือนนี้
14209
ผู้เข้าชมทั้งหมด
887549
 
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • จังหวัดนครปฐม