การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนโครงการ

รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผนงาน ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ ๒๕๕๒ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)และข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ ๒๕๕๓ ไตรมาสที่ ๑ และไตรมาสที่ ๒

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ขอรายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผนงาน/
โครงการ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ ๒๕๕๒ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑ )
และข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๓ ไตรมาสที่ ๑ และไตรมาสที่ ๒
สามารถดาวน์โหลดรายละอียดด้านล่างเว็บไซต์