ข้อมูลเกี่ยวกับ อบจ.
หน้าแรก
---
คณะกรรมการข้าราชการ
---
สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม
---
สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี(หลวงพ่อเปิ่น)
---
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
กิจกรรม อบจ.
---
ข่าวประชาสัมพันธ์
---
ประชาสัมพันธ์สภา
---
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
---
รายงานผลการดำเนินงาน
มติที่ประชุมสภา
---
รายงานการประชุมสภา
---
ข้อบัญญัติงบประมาณ
---
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฯ
---
การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
---
แนวทางการจัดบริการ รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
---
การชำระภาษี และค่าธรรมเนียม
---
การเบิกจ่ายงบประมาณ
- - -
วารสาร
เทศกาลประเพณี
สินค้า OTOP
พระเกจิอาจารย์
วัดดังในนครปฐม
สถานที่ท่องเที่ยว
ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่โครงสร้างองค์กรติดต่อ
 
Media Player
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
 
การจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2561
 
การจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
 
การจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2561
 
การจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2561
 
การจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2561
 
การจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2561
 
การจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2561
 
การจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2561
 
การจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2561
 
การจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2561
 
การจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
 
การจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2561
 
การจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2560
 
การจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
 
การจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2560
 
การจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2560
 
การจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2560
 
การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เพิ่มเติม)
 
การจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2560
 
การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เพิ่มเติม)
 
การจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มุิถุนายน 2560
 
การจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2560
 
การจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2560
 
การจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2560
 
การจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
 
การจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2560
 
การจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2559
 
การจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559
 
อนุมัติใช้แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 
การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 
การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
 
การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (เพิ่มเติม)
 
การจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2559
 
การจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2559
 
การจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2559
 
การจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2559
 
การจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2559
 
การจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2559
 
การจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2559
 
การจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2559
 
การจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559
 
การจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2559
 
การจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2558
 
การจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558
 
การจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2558
 
ประกาศ เรื่อง อนุมัติใช้แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 
การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (เพิ่มเติม)
 
การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 
การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 
การจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2558
 
การจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2558
 
การจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2558
 
การจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2558
 
การจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2558
 
การจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2558
 
การจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558
 
การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (เพิ่มเติม)
 
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2557 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
 
ประกาศ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 และประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (งบอุดหนุน)
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
 
แผนการจัดหาพัสดุ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
 
อนุมัติการใช้แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
 
การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
 
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2557 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ. 2557
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557
 
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2557 (เพิ่มเติม)
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2557
 
การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
 
การจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2557
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ.2557
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2557
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ.2557
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ.2557
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2556
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดิอน พฤศจิกายน 2556
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2556
 
อนุมัติใช้แผนการจัดหาพัสดุ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
 
การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
 
อนุมัติใช้แผนการจัดหาพัสดุ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน 2556
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม 2556
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม 2556
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2556
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2556
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2556
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2556
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2556
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2556
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2555
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2555
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2555
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2556
 
การจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2555
 
อนุมัึติใช้แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
 
การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน 2555
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม 2555
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม 2555
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2555
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2555
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2555
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2555
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2555
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2555
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2554
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2554
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2554
 
การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
 
คู่มือประชาชน รวมกฏหมาย
กฏหมายน่ารู้เกี่ยวกับ อบจ. แบบชำระภาษี และค่าธรรมเนียม
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
กระดานสนทนา ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบจ.นครปฐม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ อบจ.นครปฐม
คลินิกเซ็นเตอร์
ศูนย์ดำรงธรรม ร้องทุกข์ ร้องเรียน
ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
หนึ่งคำสัญญา จะไม่พึ่งพายาเสพติด
คู่มือประชาชน อบจ.นครปฐม
การคัดแยกขยะมูลฝอย
ข้อกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ท้องถิ่นไทย
โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยฯ
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
โครงการ Thailand local Government summit 2018
 
 
ผู้เข้าชมขณะนี้
7
ผู้เข้าชมวันนี้
9
ผู้เข้าชมเดือนนี้
9882
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1002533
 
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • จังหวัดนครปฐม