อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0818

การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนโครงการ

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2551