อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0818

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
เรื่อง รับสมัครสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2555 เป็นต้นไป ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และกิจการกองอาสารักษาดิน การแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมถึงการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้า
วันและเวลาให้บริการรถตู้ Mobile วันที่ 16 ส.ค. 55 ให้บริการ ณ อบต.สามพราน อ.สามพราน , 17 ส.ค. 55 ให้บริการ ณ วัดทุ่งสีหลง ต.ลำเหย อ.ดอนตูม, 21 ส.ค. 55 ให้บริการ ณ วัดลาดหญ้าไทร ต.ห้วยขวาง อ.กำแพงแสน, 23 ส.ค. 55 ให้บริการ ณ ศาลาเอนกประสงค์ ต.บ่อพลับ อ.เมืองนครปฐม เวลา 09.00-12.00 น.
ประชาสัมพันธ์ ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้จัดทำโครงการการให้บริการประชาชนด้านการจัดเก็บรายได้ โดยบริการรับยื่นแบบและชำระภาษีประเภทภาษีน้ำมัน และค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักในโรงแรม นอกเวลาราชการ ในวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 16.30 น. - 18.30 น. และในวันเสาร์ เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เดือนกันยายน 2555 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ กองคลัง โทร.0-3496-0816