อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0818

รายงานการประชุม

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
สมัยสำมัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2556
ครั้งที่ 1/2556
วันที่ 20 มีนาคม 2556 เวลา 15.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม