ข่าวประชาสัมพันธ์

แต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ที่ 547/2565
เรื่อง แต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม