ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66 และรายชื่อเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ยังไม่ได้รับเงิน
สอบถาม