ข่าวประชาสัมพันธ์
สื่อการป้องกันยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.)

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) จัดทำสื่อการป้องกันยาเสพติด เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการป้องกันยาเสพติด ด้วยองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาทักษะสมองในการบริหารจัดการชีวิต จิตใจ  และสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว (พ่อ แม่ ลูก นายจ้าง) และสร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกันปัญหายาเสพติด เสริมความตระหนักของตนต่อการเข้าไปเกี่ยวข้องกับปัญหายาเสพติด เพื่อเผยแพร่ไปยังกลุ่มเป้าหมายพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครอบครัว กลุ่มแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบ รวมถึงครูผู้สอน/ครูผู้ดูแลเด็ก

สอบถาม