ข่าวประชาสัมพันธ์
สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการให้บริการด้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เพื่อเป็นสื่อให้แก่ผู้ป่วยยาเสพติด ประชาชนทั่วไป และผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดทุกภาคส่วน ได้เกิดความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงสามารถนำไปใช้เป็นสื่อในการบำบัดรักษา
ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินความพึงพอใจการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ฯ ผ่าน google from
ได้ที่ https://moph.cc/1IE5slSz8

(1) กระบวนการคัดกรอง


(2) การสร้างภูมิคุ้มกันในครอบครัว


(3) แรงบันดาลใจในการเลิกยาเสพติด


สอบถาม