ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมขอความร่วมมือประชาชนแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ในระหว่างวันที่ 19 – 25 กรกฎาคม 2566 โดยสแกนผ่าน QR Code ด้านล่างนี้

บบสอบถามนี้จัดทำขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบการจัดทำ (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา อบจ.นครปฐม โดยกำหนดรับแบบสอบถามระหว่างวันที่ 19–25 กรกฎาคม 2566 จึงขอความร่วมมือทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวนี้
+++++++++++++++
ลิงค์ไฟล์ PDF (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น >>>
https://drive.google.com/file/d/1Q2XLqnyXaLeArcqseh2puBM-wbk52WoU/view?usp=drivesdk
ลิงค์ตอบแบบสอบถาม
https://forms.gle/aGzmeTGvTdWyhj2KA
ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมแสดงความคิดเห็นค่ะ

สอบถาม