อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

                            องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมขอเรียนเชิญบุคคลผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ตำแหน่ง ต้องเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย, อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี และไม่เกิน 35 ปี, ไม่มีคุณลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554 และมีความเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกด้วยวิธีสัมภาษณ์ ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักปลัด อบจ. องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม หมายเลขโทรศัพท์ 034-960807 ในวันและเวลาราชการ หรือทางเว็บไซต์ WWW.NKPPAO.GO.TH ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 
--------------------------------------------------------------------------------------