ข่าวประชาสัมพันธ์

แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผน (พ.ศ.2557-2559)

แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผน (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙)สามารถดาวน์โหลดด้านล่าง
ส่วนยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต จังหวัดนครปฐม(พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๖๐) และกรอบการประสานโครงการ
พัฒนาของ อปท. ดาวน์โหลดได้ในเมนูข้อบัญญัติงบประมาณ