ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างบ้านหนองนกไข่ บ้านคลองตัน ตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๓ เพื่อประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็คทรอนิกส์ จ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนน อบจ.นฐ ๐๐๐๒
บ้านหนองนกไข่ บ้านคลองตัน ตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน จังหวัดนรปฐม โดยทำการปรับปรุงซ่อมสร้าง
ปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา ๐.๐๗ เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔,๐๐๐ ตารางเมตร
พร้อมตีเส้นจราจร และทำการปรับปรุงขยายสะพรานเดิมกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร ขยายออกข้างละ
๑,๕๐ เมตร รวมขนาดกว้าง ๙.๐๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลาง ๒๐,๖๐๕,๐๐๐ บาท (ยี่สิบล้านหกแสนห้าพันบาทถ้วน)
กำหนดยื่นเอกสารประมูลฯ ในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ระหว่างเวลา ๑๐.๓๐ น. ถึง ๑๑.๓๐ น.
ณ ห้องรับซองสบราคา ชั้น ๒ ศูนย์แสดงสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ปรากฎว่ามีผู้ยื่นเอกสารประมูลฯ จำนวน ๓ ราย มีผู้ค้าผ่านการคัดเลือกให้เข้าประมูลราคา จำนวน ๓ ราย ดังนี้
      
         ๑. ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ป.พัฒนารุ่งโรจน์ก่อสร้าง
         ๒. บริษัทโอ.เอ็น.คอนสตรัคชั่น จำกัด
         ๓.บริษัท เซ็นทรัลเวิลด์ ซีวิล เอ็นจีเนียริ่งจำกัด
      กำหนดประมูลวันที่  ๒๖ พฤษภาคม  ๒๕๕๓  เวลา ๑๐.๐๐ น.  ถึง ๑๐.๓๐ น.
  ปรากฏว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ป.พัฒนารุ่งโรจน์ก่อสร้าง เป็นผู้ชนะการประมูล