อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมอบรมสัมมนาโครงการส่งเสริมการพัฒนาศูนย์ข้าวชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพข้าวและชาวนาจังหวัดนครปฐม ในวันพุธที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม(ชั้น๓)