ข่าวประชาสัมพันธ์

ถ่ายโอนทะเบียนพาณิชย์ (บัตรประจำตัวนายทะเบียนพาณิชย์และพนักงานเจ้าหน้าที่)

          การขอมีบัตรประจำตัวนายทะเบียนพาณิชย์และพนักงานเจ้าหน้าที่ เมื่อเทศบาลและ อบต. ได้รับการถ่ายโอนภารกิจงานทะเบียนพาณิชย์ไปแล้ว และผู้บริหาร อปท. ได้มีคำสั่งแต่งตั้งนายทะเบียนพาณิชย์และพนักงานเจ้าหน้าที่แล้ว ให้นายทะเบียนพาณิชย์และพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน  ใช้บัตรประจำตัวพนักงานเทศบาลหรือบัตรประจำตัวพนักงานส่วนตำบลที่ผู้บริหาร อปท. ออกให้ ประกอบกับคำสั่งแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานทะเบียนพาณิชย์ไปก่อนได้ โดยไม่จำเป็นต้องขอมีบัตรประจำตัวนายทะเบียนพาณิชย์และพนักงานเจ้าหน้าที่ เนื่องจากกระทรวงพาณิชย์ยังไม่ได้แก้กฎหมายเกี่ยวกับผู้มีอำนาจในการออกบัตรประจำตัวนายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่