ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมสนับสนุนห้องเรียนอัจฉริยภาพ (Activ Classroom)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมสนับสนุนห้องเรียนอัจฉริยภาพ (Activ Classroom)

******************************************************************
                องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้จัดทำโครงการห้องเรียนอัจฉริยภาพ (Activ Classroom) โดยสนับสนุนให้กับสถานศึกษาภายในจังหวัดนครปฐม ทั้ง 7 อำเภอ แยกเป็นสถานศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1  จำนวน 45 โรงเรียน 53 ชุด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จำนวน 13 โรงเรียน 18 ชุด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จำนวน 10 โรงเรียน 25 ชุด และหน่วยงานทางการศึกษาอื่น ๆ ในจังหวัดนครปฐม จำนวน 2 แห่ง 4 ชุด รวมทั้งสิ้น 70 แห่ง 100 ชุด งบประมาณ 62,540,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการพัฒนาด้านการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมที่มีวัตถุประสงค์ในการขยายศักยภาพ ยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน และมุ่งต่อผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดนครปฐม ตลอดจนการมุ่งตอบสนองการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาต่าง ๆ ในจังหวัดนครปฐม ซึ่งการพัฒนาด้านการศึกษาเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาคน และพัฒนาประเทศชาติถือเป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งส่งผลโดยรวมต่อการพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การดำเนินการตามโครงการดังกล่าว จะเป็นการสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีให้นักเรียนมีทักษะในการเรียนรู้ และสามารถพัฒนาตนเองให้ทันต่อความก้าวหน้าของโลกปัจจุบันได้อย่างต่อเนื่องต่อไป