ข่าวประชาสัมพันธ์

09.07.2020การเดินทาง”เข้าประเทศไทย” เฉพาะบุคคลตามข้อยกเว้น

การเดินทาง”เข้าประเทศไทย” เฉพาะบุคคลตามข้อยกเว้น ย้ำต้องมีเอกสาร และปฏิบัติตามคำสั่ง ศบค.อย่างเคร่งครัด
***ผู้ที่จะเดินทางจะต้องขอหนังสือรับรองจากสถานทูตไทย หรือกงสุลไทย จากประเทศต้นทาง และเอกสารอื่นๆ ตามคำสั่ง ศบค. อย่างเคร่งครัด เครื่องบินพาณิชย์ สำหรับนักท่องเที่ยว ยังไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศไทย เตรียมตัวก่อนเดินทาง Pre-departure
1. ตรวจสอบว่าเป็นบุคคลตามข้อยกเว้น 11 ประเภทหรือไม่*
2. เตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตามเงื่อนไขบุคคลแต่ละประเภท*
3. ติดต่อสถานทูตไทยหรือกงสุลไทยประจำประเทศต้นทาง เพื่อยื่นเอกสารที่ จำเป็น และปฏิบัติตามเงื่อนไขการจองตั๋วเครื่องบิน เพื่อขอหนังสือรับรอง Certificate of Entry (COE)
***ตรวจสอบข้อมูลบุคคลตามข้อยกเว้น 11 ประเภท
คลิก >> https://www.caat.or.th/th/moicovid
**** วันเดินทางยื่นเอกสาร ต่อสายการบิน
1. เอกสารแสดงตน เช่น Passport
2. หนังสือรับรอง Certificate of Entry (COE)
3. ใบรับรองการตรวจ COVID-19 FREE โดยวิธี PT-PCR มีอายุไม่เกิน 72 ชม. ก่อนการเดินทาง เฉพาะบุคคลบางประเภท *
4. ประกันภัยครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลโรคโควิด-19 ตลอดระยะเวลาในไทยไม่น้อยกว่า 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ เฉพาะบุคคลบางประเภท*
5. หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ (ตามปริมาณที่สายการบินกำหนด)
ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมจากสายการบินที่ท่านจองไว้
***ขณะอยู่บนเครื่อง On board***
1. ใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง
2. ปฏิบัติบัติตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ หรือลูกเรือ อย่างเคร่งครัด
***เดินทางถึงประเทศไทย Arrival***
(ผู้เข้ามาระยะสั้นไม่เกิน 14 วัน)
1. ตรวจหาเชื้อโดยวิธี RT-PCR ที่สนามบิน
2. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น เพื่อใช้ติดตามอาการ และการเข้าสถานที่ต่างๆ
***(ผู้เข้ามาระยะยาวมากกว่า 14 วัน)***
1. ตรวจคัดกรองอาการ ทางเดินหายใจและวัดไข้
2. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น เพื่อใช้ติดตามอาการ และการเข้าสถานที่ต่างๆ
3. เข้ารับการกักตัว 14 วัน