ข่าวประชาสัมพันธ์

4.08.2020 สนง.สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม แจ้งเบอร์ติดต่อราชการ

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป
* แจ้งเหตุสาธารณสุข (ในเวลาราชการ) 034-213279 ต่อ 116
* ติดต่องานควบคุมโรค (ในเวลาราชการ)
034-213279 ต่อ 125