ข่าวประชาสัมพันธ์

14.09.2020 สปส.ให้สิทธิผู้ประกันตนกลุ่มเสี่ยงโควิด-19 อายุ 50 ปีขึ้นไป รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ปีละครั้ง ฟรี เริ่ม 15 ต.ค.63

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เผยว่าเพื่อป้องกันโรค ให้กับกลุ่มผู้ประกันตนสูงอายุที่เป็นกลุ่มเสี่ยง อายุ 50 ปีขึ้นไป และลดภาระการรักษาของบุคลากรทางการแพทย์ คณะกรรมการประกันสังคม มีมติเห็นชอบประกาศคณะกรรมการการแพทย์ ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค สำหรับประโยชน์ทดแทน ในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน พ.ศ.2563 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 ก.ย.63

สาระสำคัญในประกาศฉบับนี้
    1. ให้สิทธิผู้ประกันตนที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป
2. ได้รับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ชนิด 3 สายพันธุ์ หรือ 4 สายพันธุ์ ณ สถานพยาบาลที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด ปีละ 1 ครั้ง
    3. สำนักงานประกันสังคม จะจ่ายให้แก่สถานพยาบาลที่กำหนดในอัตราอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ
    4. วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ชนิด 3 สายพันธุ์ ในอัตรา 250 บาท ต่อคนต่อปี
5. วัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิด 4 สายพันธุ์ ในอัตรา 450 บาท ต่อคนต่อปี
    6. ผู้ประกันตนสามารถไปใช้สิทธิได้ ณ สถานพยาบาลที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด

*****เริ่มวันที่ 15 ต.ค.63 เป็นต้นไป*****