ข่าวประชาสัมพันธ์
23.11.63 ผู้พิการอายุ 18 ปีขึ้นไป รับเงินเพิ่ม 200 บาท
สำหรับผู้พิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับเบี้ยความพิการเพิ่มเติม 200 บาท โดยจ่ายเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รวมเป็น 1,000 บาท/เดือน ในวันที่ 22 พ.ย. 63 โดยกรมบัญชีกลางได้กำหนดวันจ่ายเบี้ยความพิการเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนต่อๆ ไป ประมาณวันที่ 22 ของเดือน ซึ่งเริ่มตั้งแต่เดือน พ.ย. 63 เป็นต้นไปจนถึงเดือน ก.ย 64
สอบถาม