ข่าวประชาสัมพันธ์

รัฐบาลจัดซื้อวัคซีนโควิด 63 ล้านโดส ให้คนไทย

มติคณะรัฐมนตรี รับทราบการจัดหาวัคซีนโควิด-19 เพิ่มเติมเป็นกรณีเร่งด่วน โดยไทยได้เจรจาสั่งซื้อกับบริษัทซิโนแวค ไบโอเทค ของจีน จำนวน 2 ล้านโดส วงเงิน 1,228 ล้านบาท ซึ่งวัคซีนที่จะฉีดให้กับคนไทยต้องผ่านการขึ้นทะเบียนจาก อย.ของจีนก่อน และผ่านการอนุมัติจาก อย.ของไทยด้วย โดยองค์การเภสัชกรรม ทำหน้าที่นำเข้าวัคซีนและกรมควบคุมโรคทำการจัดซื้อเพื่อกระจายวัคซีนสู่ประชาชนทั่วไป
ทั้งนี้ วัคซีน 2 แสนโดสแรก จะมาเดือนกุมภาพันธ์ ฉีดให้กับ
บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานภาคสนามในพื้นที่ควบคุมสูงสุด เช่น สมุทรสาคร ระยอง ชลบุรี ประมาณ 20,000 คน และในกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อมีภาวะแทรกซ้อนสูง และกลุ่มจำเป็นอื่น ๆ อีกประมาณ 180,000 คน
วัคซีน 8 แสนโดส จะมาเดือนมีนาคม ซึ่งจะฉีดเข็มที่ 2 ให้กับกลุ่มแรก จำนวน 2 แสนโดส และอีก 6 แสนโดส สำหรับกลุ่มในพื้นที่ควบคุมสูงสุด ชายแดนภาคตะวันตกและภาคใต้ รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์อื่น ๆ และ อสม.
วัคซีนอีก 1 ล้านโดส จะมาเดือนเมษายน จะฉีดเข็มที่ 2 ให้กับกลุ่มที่ 2 จำนวน 6 แสนคน และอีก 4 แสนโดส ที่เหลือจะฉีดให้กับบุคลากรอื่น ๆ เพิ่มเติม
นอกจากนี้ไทยจะได้รับวัคซีนที่สั่งจองไว้กับบริษัทแอสตร้าเซนเนก้า จำนวน 26 ล้านโดส คาดนำเข้ามาได้กลางปี 2564 ขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีได้อนุมัติเพิ่มเติมให้จัดซื้อวัคซีน อีก 35 ล้านโดส เพื่อให้สามารถคุ้มครองคนไทยได้อย่างน้อยครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งหมด จำนวน 63 ล้านโดส