ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 11/2564 เรื่อง ให้บุคคลที่มาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดมารายงานตัว
โดยที่การระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ขยายขอบเขตการแพร่ระบาดของโรคออกเป็นวงกว้างกระจายไปในหลายพื้นที่ และการตรวจพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายใหม่ โดยเฉพาะกรณีที่เป็นการติดเชื้อภายในประเทศมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นในแต่ละวัน ประกอบกับมีการเดินทางของบุคคลจากเขตพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดให้เป็นเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ยังไม่ปรากฏอาการของโรค เป็นเหตุให้เชื้อแพร่ออกไปในลักษณะที่เป็นกลุ่มก้อน จนส่งผลให้เกิดเป็นการระบาดระลอกใหม่ในวงกว้าง
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 จึงขอให้บุคคลที่เดินทางมาจากจังหวัดจันทบุรี จังหวัดชลบุรี จังหวัดตราด จังหวัดระยอง และจังหวัดสมุทรสาคร ที่เข้ามาพักอาศัยในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ไปรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในท้องที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใน 24 ชั่วโมงเมื่อถึงพื้นที่ เพื่อลงทะเบียนในเอกสาร หรือสนับสนุนการควบคุมโรคติดต่อ โดยติดตั้งใช้ระบบแอปพลิเคชั่น "หมอชนะ" ทั้งนี้ ให้วัดอุณหภูมิร่างกายทุกวัน หรือสังเกตอาการต่อเนื่องเป็นเวลา 14 วัน ณ สถานพักอาศัยภายใต้การควบคุมดูแลของเจ้าหน้าที่ หากมีไข้หรืออาการผิดปกติเข้าข่ายต้องเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทราบทันที เพื่อดำเนินการต่อไป
หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

สอบถาม